O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija što će doprineti usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada. Tokom dve godine, koliko će projekat trajati, veliki broj međunarodnih i domaćih eksperata pružaće podršku za razvoj registra Nacionalnog okvira kvalifikacija, razvoj profila sektora i standarda kvalifikacija, kao i za razvoj funkcionalnog sistema priznavanja prethodnog učenja.

Zašto nam treba Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)?

NOK je okvir za razvoj, priznavanje i dodelu kvalifikacija. Obuhvata sve kvalifikacije stečene kroz različite vrste obrazovanja i obuka, i na jednostavan i transparentan način omogućava njihovo  upoređivanje. Drugim rečima, NOK opisuje šta bi učenici, studenti ili odrasli polaznici obuka trebalo da znaju, razumeju i mogu da urade na osnovu stečene kvalifikacije,  i ukazuje na moguće putanje/načine za prelazak  sa jedne kvalifikacije ili nivoa kvalifikacije na drugi u okviru sistema.

NOK doprinosi transparentnosti nacionalnog sistema kvalifikacija i, od trenutka kada se  poveže sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), omogućava lakšu prenosivost kvalifikacija. Zbog toga više od 150 zemalja u svetu danas razvija ili je već razvilo nacionalni okvir kvalifikacija.

Evropski okvir kvalifikacija za celoživotno učenje i Okvir kvalifkacija u evropskom prostoru visokog obrazovanja su meta-sistemi koji povezuju kvalifikacione sisteme različitih zemalja i predstavljaju instrumente za lakše razumevanje i upoređivanje kvalifikacija u različitim zemljama Evrope i sveta. Njihov glavni cilj je da različiti sistemi međusobno komuniciraju i da se olakša mobilnost radne snage i studenata. 

Šta je uloga Projekta?

Projektne aktivnosti podeljene su u tri segmenta (tri projektna rezultata).                 

Aktivnosti u okviru rezultata 1 fokusirane su na uspostavljanje Registra NOKS-a i na institucionalizaciju socijalnog partnerstva. Aktivnosti će obuhvatiti i podršku u radu novoosnovanoj Agenciji za kvalifikacije i podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izradu pravilnika i brojnih drugih podzakonskih akata.

Kroz aktivnosti u okviru rezultata 2 podrška će biti pružena za razvoj profila sektora i standarda kvalifikacija, uključujući i podršku za rad sektorskih veća. Profili sektora do sada su bili razvijani na osnovu različitih metodologija i različitih setova podataka. Zadatak projekta je da razvije metodologiju koja će omogućiti razvoj profila sektora u svim sektorima i da Agenciju za kvalifikacije i sektorska veća osposobi za primenu te metodologije. Kada je reč o standardu kvalifikacija, aktivnosti projekta biće usmerene na pripremu Metodologije za razvoj standarda kvalifikacija i njihovo povezivanje sa standardima zanimanja, jer svaka kvalifikacija treba da se poveže sa odgovarajućim zanimanjem.

U okviru rezultata 3 biće analiziran postojeći Koncept priznavanja prethodnog učenja, na osnovu kojeg će biti pilotiran sistem za priznavanje prethodnog učenja. Na osnovu rezultata pilotiranja biće revidiran Koncept, a projekat će pružiti podršku sistemu za uspostavljanje mehanizama za obezbeđenje kvaliteta u procesu priznavanja prethodnog učenja.

Projekat je počeo sa radom u februaru 2019. godine i trajaće, kako je planirano, do februara 2021. godine, što bi trebalo da omogući dovoljno vremena za implementaciju važnih i sveobuhvatnih sistemskih reformi. 

Sektor
  • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/138043/IH/SER/RS
Komponente
  • Podrška za uspostavljanje i funkcionisanje Agencije za kvalifikacije
  • Podrška za unapređivanje procesa razvoja sektorskih profila i standarda kvalifikacija
  • Podrška za razvoj funkcionalnog sistema priznavanja prethodnog učenja
Grad / Region
Beograd
EU donacija
1.370.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Korisnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Implementiran od strane
IBF